Έγγραφα τελωνείου για εξαγωγή

Έγραφα τελωνείου για εξαγωγή

Ανάλογα με τις αποστολές, είτε προέρχονται από την ΕΕ είτε όχι, υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις στο τελωνειακό καθεστώς, που συνεπάγεται την έγγραφη τεκμηρίωση για τα οικιακά αγαθά. Το προσωπικό μας θα προετοιμάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές. Είναι δική σας ευθύνη να έχουν κατατεθεί και σφραγισθεί στον συμβολαιογράφο ή σε αστυνομικό τμήμα, κάτι το οποίο μαρτυρεί τη γνησιότητα της υπογραφής σας και επιτρέπει να προχωρήσει η διαδικασία εκτελωνισμού.